Slik lager du et sikkerhetsblad med Sensor-chemdoc

 

KBU modulen (Kriterie Basert Utfylling) benyttes i kombinasjon med klassifiseringsmodulen for å utarbeide sikkerhetsdatablader. Vi har integrert CLP regelverket inn i Sensor-chemdoc noe som forenkler arbeidet med datablader vesentlig. Vi vil her vise hvordan vi benytter Sensor-chemdoc for utarbeidelse av et sikkerhetsdatablad:

 1. Opprett et nytt sikkerhetsdatablad

 2. Velg leverandør

 3. Fysikalske og kjemiske opplysninger

 4. Registrer ingredienser

 5. Kontrollere/supplere ingredsinformasjon

 6. Registrere DNEL, fysiske og kjemiske egenskaper for ingredienser.

 7. Klassifisering

 8. Setningsforslag (KBU modulen)

 9. Registrer/suppler informasjon i avsnitt 1,7,9 og 13.

 10. Transportopplysninger til avsnitt 14

 11. Kontroll av resultatet

   

Trykk her for å se en videofilm om KBU modulen    Trykk her for å se en videofilm om KBU modulen.

 

 

1. Registrer et nytt sikkerhetsdatablad

Velg Fil-Ny og registrer informasjon i skjermbildet under. Tips: Om du holder musepeker over forskjellige valg og felt i systemet vil du ofte se en forklaring på funksjonen.

Registrer et nytt sikkerhetsdatablad

 

 

2. Opprett eller velg leverandør

Velg Verktøy-Leverandør på hovedmenyen og søk frem leverandør fra adresseregisteret. Etter at leverandøren er hentet frem trykk på "Velge" og deretter "Ok".
Om du ikke finner din leverandør må du opprette ny leverandør ved å trykke "Ny". Når dette er gjort trykker du  "Velge" og "Ok".
Etter at leverandør er valgt overføres leverandørinformasjon til avsnitt 1. Dersom du i tillegg ønsker å registrere "omsetter" gjør du dette på samme måte som for "leverandør" ved å velge Verktøy-Omsetter. Tips: Hvis du ønsker at begrepet "Leverandør" skal endres til for eksempel "Importør" gjør du dette i feltet "rolle" i avsnitt 1, det samme gjelder om du vil døpe om begrepet omsetter.

 

Opprett eller velg leverandø

 

Nyhet: Du kan nå definere dit eget oppsett av sikkerhetsdatabladet og dermed synliggjøre din firmaprofil. Ved å definere et eget oppsett som skiller seg ut er det større sannsynlighet for at databladet bli lest, samtidig som det er god og rimelig markedsføring. Trykk på valget "SDB oppsett" som vist i bildet over for å definere egne farger og layout. 

 

Definere dit eget oppsett av sikkerhetsdatabladet

 

 

3. Fysikalske data

Før du klassifisere og benytter automatisk setningsforslag (KBU modulen) har disse modulene behov for noen inngangsverdier. Det neste du må gjøre er derfor at du åpner avsnitt 9 og registrerer de fysiske og kjemiske egenskaper du har innhentet for kjemikaliet. Det er en fordel at du registrerer så mye informasjon som mulig, ved en kontroll av myndighetene er de nøye på at alle felt inneholder relevant informasjon. Dersom du ikke har tilgang på all informasjon for produktet så kan du også registrere relevant informasjon som gjelder for hver enkelt ingrediens i produktet.

Tips: Etter at alle ingrediensene er registrert for produktet så kan du velge "BP" i ingredienslisten (se skjermbilde lenger ned) og automatisk hente de fysiske og kjemiske egenskaper som er registrert hos ECHA for ingrediensene. Når du senere kjører KBU-modulen så vil systemet automatisk overføre denne stoffinformasjonen til Avsnitt 9. Utfylling av avsnitt 9 er derfor en to-delt prosess der du i først manuelt legger inn den informasjon du har innhentet, og deretter supplerer ETTER at KBU-modulen er kjørt.

 

Fysikalske data

De viktigste feltene som KBU- og klassifiseringsmodulen tar hensyn til i avsnitt 9 er 

 • Ph  

 • Kokepunkt

 • Flammepunkt

 • Relativ tetthet

 • Viskositet (registreres i cSt)

 

 

4. Registrer ingredienser

Velg Verktøy-Ingredienser. Følgende skjermbilde vises:

Registrer ingredienser

 

Dersom ingredienser ikke er valgt vises bare valgene "Hente" og "Liste", de andre valgene er først tilgjengelig når ingrediens er registrert. Det enkleste og raskeste er å velge "Hente" fordi her kan du registrere % innhold samtidig som du henter eller registrerer en ny ingrediens.
Du kan også hente alle ingrediensene ved å velge "Liste", men da må du etterpå velge "Mengde" for å angi mengdeinformasjon.
Følgende skjermbilde vises i valget "Hente":

Hente alle ingrediensene ved å velge Liste

Start med å skrive inn de første bokstavene i ett av feltene Stoffnavn, CAS nummer, EC nummer, Råvarekode eller REACH id. Feltet Råvarekode er et søkbart felt du selv vedlikeholder som ikke vises på utskrift. Når du ser stoffet du leter etter i listen, markerer du stoffet og trykker valget "Benytt". Om det finnes flere forekomster av stoffet kan du navigere opp eller ned i listen og systemet viser mer informasjon om hvert stoffet.

Om du ikke finner stoffet du leter etter i listen må stoffet registeres. Det er kun stoffnavn og identifikatorene CAS nummer og/eller EC nummer som skal registreres i denne omgang, den resterende informasjonen registrerer senere ved å linke systemet mot internettdata fra blant annet ECHA og Lovdata.

Til slutt skal mengdeinformasjon registreres, dette er informasjon som klassifiseringsmodulen benytter når klassifisering beregnes. Om du ikke registrerer nøyaktig innhold, vil klassifiseringmodulen benytte høyeste intervall i feltet for innhold område. Vi anbefaler at nøyaktig innhold registreres fordi dette vil sortere ingrediensene på utskriften. Forskriftene sier at klassifiseringen skal skje i henhold til høyeste oppgitte innhold for ingrediensen, du må derfor registrere høyeste innhold for at sluttklassifiseringen skal bli riktig. Avslutt med og trykke "Ok".

Følgende skjermbilde vises etter at alle ingrediensene er hentet fra stofflisten (eller registrert som beskrevet over):

Alle ingrediensene er hentet fra stofflisten

 

 

5. Kontrollere/supplere ingredsinformasjon

Etter at alle ingrediensene er definert skal ingrediensene oppdateres/suppleres med riktig klassifisering, administratv norm, og eventuell toksikologisk informasjon. For å kontrollere at riktig klassifisering er gitt for alle ingrediensene kan funksjonen "ECHA" benyttes. Denne funksjonen kontrollerer kun harmoniserte stoffer som foreløpig bare utgør en liten andel av det totale antall stoffer som er innmeldt til ECHA.

Det enkleste er derfor å velge "Ingrediens" for hver enkelt ingrediens, og foreta en manuell kontroll og oppdatering. Følgende skjermbilde vises om vi for eksempel velger "Ingrediens" for ingrediensen Aceton:

Kontrollere/supplere ingredsinformasjon

 

I dette skjermbildet vedlikeholder du all informasjon om hver enkelt ingrediens. Øverst i bildet vises produktidentifikatorene sammen med to valg som vises med henholdsvis et informasjonssymbol, og et nedlastningssymbol (nedpil).

Informasjonsvalget vil åpne hjemmesiden til ECHA og vise klassifiseringen som er registrert for stoffet, enten dette er et harmonisert og ikke-harmoniserte stoff.

For stoffene vil du se alle de innmeldte stoffene med den tilhørende klassifisering som stoffprodusentene har innrapportert, rangert etter antall like innmeldinger. Om ikke stoffet er harmonisert og vises med blå bakgrunn (se bildet under for det harmoniserte stoffet aceton) står du fritt til å velge et stoff, men vær oppmerksom på stoffet kan være innmeldt i forskjellig form, for eksempel væske eller pulver. Alle stoff må innrapporteres til ECHA før de kan benyttes, du må derfor hente klassifiseringen fra ett av de innmeldte stoffene. Vi anbefaler at du som hovedregel henter klassifisering fra stoffer som ligger høyt på listen (og dermed har størst konsensus) fordi det antagelig er denne er klassifiseringen stoffet vil bli gitt ved en harmonisering.  

Under ser du et bilde av det harmoniserte stoffet Aceton slik det vises i ECHA CL Inventory Database. Under det harmoniserte stoffet ser vi alle innmeldinger gjort for Aceton. Siden Aceton er harmonisert er det denne klassifiseringen som skal benyttes.

 

Aceton slik det vises i ECHA CL Inventory Database

 

Du må selv kopiere informasjon fra ECHA til din ingrediensen i Sensor-chemdoc ved å benytte klipp og lim ( cut /paste). Vær oppmerksom på at du må registrere klassifiseringen på samme format som  hos ECHA for at klassifiseringsmodulen skal lese informasjonen riktig.

Konvert til DSD vil "oversette" klassifisering fra CLP til DSD (klass/merk) format. Det er en utgått funksjon det ikke er nødvendig å benytte fordi DSD klassifiseringen ikke lenger skal oppgis på sikkerhetsdatabladet. Funksjonen finnes for å beholde bakover kompabilitet, men vil utgå i senere versjoner av Sensor-chemdoc.

Note feltet er viktig fordi det viser årsaken til at klassifiseringen eventuellt avviker fra klassifiseringen til ECHA, eller årsaken til at stoffet er oppført i avsnitt 3 selv om det ikke er klassifisert. Alle stoff som er vises i avsnitt 8 og 12 skal også vises i avsnitt 3 sammen med årsaken til at stoffet er oppført. Det finnes en rekke noter som kan settes for hver ingrediens, om du holder musepekeren i feltet vil du se en oversikt over de mest aktuelle notene. Om du åpner setningsbiblioteket for feltet  ingredienskommentarer i avsnitt 3 vil du se alle de forhåndsdefinerte noter i systemet. Noter skal separeres met et komma.

 

Det finnes også Nedpil valg for å hente informasjon om grenseverdier, toksisitet og akvatisk toksistet. Dette krever at CAS/EC nummer er registrert før funksjonen "Ingrediens" velges. Tips: Om CAS nummer ikke var registrert når du kom inn i skjermbildet kan du  restarte "Ingrediens" etter at CAS /EC nummer er registrert. Vær oppmerksom på at grenseverdiene søkes opp med CAS nummer hos Lovdata og at noen grenseverdier kun er angitt ved navn. Tips: har du misstanke om dette kan du linke deg opp til Lovdata under hjelp i Sensor-chemdoc.

 

Grenseverdier-Anmerkning. Dette feltet inneholder koder for de anmerkninger som er gitt en grenseverdi (røyk, damp, støv, etc). Viktig: For at KBU modulen skal foreslå riktig forklaring på anmerkningskodene er det viktig at koder registreres med store bokstaver, og at all annen informasjon benytter små bokstaver. Anmerkninger skal separeres met et komma
 

Når det gjelder den toksikologiske informasjonen er dette hentet fra internett, du må selv ta ansvaret for at informasjonen er korrekt. Feltet nederst til venstre viser akutt toksikologisk klassifisering og akvatisk klassifisering basert på de toksikologiske data som er registrert. Dette er til god hjelp under valg av riktig stoff for ikke-harmoniserte stoffer i CL Inventory hos ECHA.

 

 

6. Registrere DNEL, fysiske og kjemiske egenskaper for ingredienser.

Med BP (Brief Profile) valget som finnes under Verktøy-Ingredienser vil systemet hente inn DNEL, og fysiske og kjemiske opplysninger for ingrediensene som er registrert for kjemikaliet. DNEL verdiene skrives ut i avsnitt 8 på sikkerhetshetsdatabladet.  Viktig: Dersom du tidliger har registrert DNEL informasjon under valget Verktøy-Ingredienser-Ingrediens (som vises i skjermbildet over) vil ikke den DNEL informasjonen som finnes under BP vises i avsnitt 8 på utskrift av sikkerhetsdatabladet.

 

Registrere DNEL, fysiske og kjemiske egenskaper for ingredienser

 

Om BP funksjonen ikke finner informasjon hos ECHA om ingrediense, kan DNEL og fysiske og kjemiske opplysninger også registreres manuellt direkte inn i de to skjermbildene.

 

DNEL og fysiske og kjemiske opplysninger også registreres manuelt

 

Informasjonen som er hentet inn fra ECHA vil automatisk overføres til avsnitt 9 når KBU modulen kjører (dersom feltene ikke allerede inneholder informasjon). Se her for mer informasjon.

 

Informasjonen som er hentet inn fra ECHA vil automatisk overføres til avsnitt 9 når KBU modulen kjører

 

 

7. Klassifisering

Når kjemikaliet skal klassifiserer velger du Verktøy-Ingredienser-Klassifisere.

Vær oppmerksom på at dersom noen av stoffene er angitt med en mengde på 100% vil klassifiserngsmodulen gi kjemikaliet denne ingrediensens klassifiseringen uavhengig av eventuellt andre ingredienser i kjemikaliet (stoffblandingen). Om det finnes flere ingredienser i kjemikaliet bør derfor ingen av ingrediense inngå med 100%, benytt i stedet 99,9% som nøyaktig innhold dersom innhold er oppgitt som for eksempel 60 - 100.

Etter at du har valgt "Klassifisere" vises følgende skjermbilde:

Klassifisering

Du må velge om kjemikaliet omfattes av spesielle bestemmelser, tip tekstene som vises når musepeker holdes over alternative er god hjelp. Husk å krysse av for "aerosol" om kjemikaliet leveres i aerosolbeholder med brannfarlig drivgass.

Etter at klassifiseringen er utført, og resulltatet ser fornuftig ut, overføres informasjon til sikkerhetsdatabladet ved å benytte valget "Overfør".

 

 

8. Setningsforslag (KBU modulen)

Kjemikaliet er nå klart til å benytte KBU modulen slik at tekstrubrikker fylles ut automatisk.

KBU modulen går gjennom tekstfelt på sikkerhetsdatabladet og foreslår tekst på grunnlag av klassifiseringen av kjemikaliet, de fysiske og kjemiske egenskapene i avsnitt 9 og de valg som er gitt i skjermbildet for setningsforslag.

Velg Verktøy-Setningsforslag og merk av de valg som er riktig i forhold til produktet. I kolonnen beskrivelse ser du en kort forklaring for de forskjellige valg.

Vi anbefaler at du setter alle de valg som er aktuelle for produktet. Det er mye enklere å slette overflødig tekst enn å hente frem ny tekst etter at KBU modulen har gjort sitt forslag til setninger. De valgene du gjør lagres i systemet slik at du i ettertid kan se hvilken informasjon som er gitt KBU modulen. Følgede skjermbilde vises.

KBU modulen gir tekst til ca 90% av tekstfeltene. Noen felt må fylles ut manuellt i avsnitt 1, 7 og 13. Dette gjør du til slutt etter at KBU modulen har kjørt ferdig.

Setningsforslag (KBU modulen)

Etter at KBU modulen har kjørt kan du gjerne ta en forhåndsvisning av sikkerhetsdatabladet for å få en følelse med resultatet. I enkelte tilfeller kan det være behov for å kjøre KBU modulen på nytt med andre kriteria. Om du ønsker å kjøre KBU modulen på nytt bør du først utføre valget Verktøy-Revidere som kopiere sikkerhetsdatabladet til historiearkivet og deretter sletter all tekst som er automatisk generert.

 

 

9. Registrer/suppler informasjon i avsnitt 1, 7,9 og 13

Avsnitt1: Registrer informasjon om produkttype og anvendelse. Kontroller om kjemikaliet er registert i databasen til PIB (produktinformasjonsbanken) og kopier relevant informasjon som produkttype, produktdeklarasjonsnummer og bransjekoder (anvendelse). Kontroller at leverandør og omsetter er gitt riktig "rolle".
Registrer informasjon i andre aktuelle felt.

Avsnitt 7: Registrer informasjon i feltet 7.3 Sluttanvendelser. Dette er informasjon om planlagt funksjon om kjemikaliet og er en utdypning av feltet anvendelse i avsnitt1.

Avsnitt 9: Ved en myndighetskontroll er det viktig at alle feltene er utfyllt med informasjon. Det er som regel ikke godt nok å angi "ikke kjent", "n/a" , etc. Dersom de fysiske og kjemiske opplysningene ikke finnes kan du registrere informasjon for de viktigste ingrediensene om du har disse. Under hjelp finnes en link til GESTIS databasen hvor du finner  informasjon for de mest brukte stoffene. Om du benytter funksjonen 'BP' (Brief Profile) under Verktøy-Ingredienser vil systemet hente denne infornasjonen fra ECHA om den finnes registrert for stoffet. Valget 'Verktøy-Setningsforslag' (KBU modulen) vil den automatisk overføre BP informasjon fra ingrediensene til avsnitt 9.

Avsnitt 13: Registrer avfallskoder dersom KBU modulen ikke allerede har gjort dette. Det finnes mange aktuelle EAL koder i setningsbiblioteket. Under hjelp finner du alle EAL kodene.

 

 

10. Transportopplysninger til avsnitt 14

For at du enkelt skal kunne registrere informasjon i avsnitt 14 henter du informasjon fra et ferdig register i systemet. Her kan du søke frem transportopplysninger på UN nummer, varenavn, klasse eller farenummer. Spesielt søkefeltet varenavn er nyttig fordi du kan angi flere kriteria samtidig, for eksempel "giftig aerosol" som vist i bildet under. For å kopiere informasjonen til avsnitt 14 trykker du valget "overfør".

 

Transportopplysninger til avsnitt 14

 

 

11. Kontroll av resultatet

Etter at sikkerhetsdatabladet er utfyllt må du lese gjennom og eventuellt korrigere tekst som ikke passer i forhold til det aktuelle kjemikaliet. Det kan forekomme at setninger med samme betydning gjentas i samme tekstfelt, kontroller og eventuellt korriger.