Support - Watch video and usersguide

Welcome to our support page. Here you can watch video tutorials that will give you good introduction to the system. You will also find explanation of all the symbols in the system, and answers to frequently asked questions from our users. If you need further assistance, please contact customer support.

 

       Video help (norwegian)

 

Nr

Titel

Description

Length

1 Introduction to the chemical archieve without risk analysis A short overview of the chemical archieve focusing on basic functions. How to navigate and search for chemicals and information. The system is shown WITHOUT the risk analysis module. 6:42
2 Admin 1: Overview Overview of administrative functions. How to login, opportunities and tasks for the administrator. Shown WITHOUT risk analysis module. 6:14
3 Admin 3: Creating chemical Create a new chemical in the chemical database by importing the original data sheet in PDF format. Shown WITH Risk analysis module. 5:58
4 Admin 3: Placing on location Placing chemical on location. Shown WITH Risk analysis module. 5:04
5 Admin 4: Historiearkiv Flytte til, søk og hent tilbake kjemikalier fra historiearkivet. 3:01
6 Admin 5: Søk og import fra ekstern database Viser hvordan sikkerhetsdatablader importeres fra ekstern database og inn i stoffkartoteket. 8:14
7 Risikoindikasjon og  filterfunksjoner Beskrivelse av funksjon, og hvordan bruke risikoindikasjon og filterfunksjoner til å kartlegge farlige kjemikalier.  13:08
8 Risikoanalyser Viser hvordan du utarbeider risikoanalyser, signering og distribusjon, kopiering og rapport over risikoanalyser.  18:51
9 Admin 6: Import og erstatt fra ekstern database Viser hvordan du benytter eksternt søk til å oppdatere sikkerhetsdatablader fra ekstern database. 4:04
10 Eksponeringslogg Gir en kort innføring i bruk av eksponeringslogg i stoffkartoteket. 19:01
11 Admin 7: Oppsett av eksponeringslogg Viser hvordan brukere av eksponeringsloggen opprettes og arbeidsoperasjoner defineres. 22:49

 

 

Symbol explanation

 

Important information. Click on symbol to display important information about the chemical.
´Dusing´ - the MSDS has expired (chemical not in sale) or does not exist for this chemical.
Change notification for chemical has been received. Chemical information is being retrieved, quality controlled and registered.
An incomplete change notification has been recieved, it is not possible to identify the chemical. Contact system administrator to update the information by using the tools menu.
Tools menu with relevant functions. The tools menu is dependent on the window you are in.
Press the symbol to display the locations where the chemical is located.
The symbol signals that local document(s) exists for the chemical. Local documents are documents which apply for a certain location and is only accessible there. Press the symbol to display a menu with local documents.
Print menu with report options for each chemical.
Print menu for a quality controlled safety data sheet - a safety data sheet that is audited by the sensor Chemcontrol AS. This means that the correct classification of the ingredients are obtained from the ECHA (European Chemical Agency), and that the chemical is classified under current regulations. In the print menu you may also find the suppliers original data sheet. More information about quality-controlled safety data sheets is found in the changelog under ´Sensor-connect 8.2d´
Print menu with report options for each chemical.
Risk analyse working environment. The risk levels are low(green), moderate(yellow) and high(red). Click the symbol to view or print a risk analyse.
Risk analyse external environment. The risk levels are low(green), moderate(yellow) and high(red). Click the symbol to view or print a risk analyse.
Risk analyse fire and explosion. The risk levels are low(green), moderate(yellow) and high(red). Click the symbol to view or print a risk analyse.
Location without chemicals.
Location with chemicals.
A calender where you may pick a date for an input field.

 

 

Frequently asked questions (norwegian)

 

1 Hva er en endringsmelding? En endringsmelding er en beskjed om at et nytt kjemikalie skal legges inn i kartoteket. Endringsmeldingen sendes som e-post til administrator (kundekontakt hos Sensor Chemcontrol AS). Endringsmeldingen må ha korrekt handelsnavn og leverandør (meget viktig) slik at kjemikaliet kan identifiseres (synkroniseres mot leverandørdatabasen). Om handelsnavn og leverandør ikke er korrekt registrert kan ikke endringsmeldingen behandles maskinelt noe som gir vesentlig mer-arbeid for administrator. Etter at endringsmeldingen er sendt vil denne være synlig på angitt lokasjon med symbolet .
2 Hvordan sendes en endringsmelding? For å sende endringsmeldinger må først lokal administrator logge seg inn ved å velge menypunktet [Administrere] som vises i bildet for brukested/lager. Etter at administrator-passordet er tastet inn velges menypunktet [Send endringsmelding].
3 Hvem har ansvaret for å behandle en endringsmelding? Endringsmeldinger håndterer normalt av administrator (kundekontakt hos Sensor Chemcontrol AS). Endringsmeldinger kan i noen tilfeller også behandles av lokal administrator, for eksempel når endringsmeldingen skal gjøres om til en 'Dusing' eller til 'statisk format'  (informasjonen legges inn som et dokument i Word, PDF, etc). Mer informasjon under...
4 Hva er en ufullstendig endringsmelding? Dette er en endringsmelding som er ufullstendig registrert, det er ikke mulig å identifisere kjermikaliet. Ufullstendige endringsmeldinger har symbolet .
5 Hvem har ansvaret for å håndtere en ufullstendig endringsmelding? En ufullstendig endringsmelding håndteres normalt av lokal administrator. Dette gjøres ved å velge 'Endre kjemikalieinformasjon' på verktøymenyen (blyanten etter at lokal administrator er logget på).
6 Hvordan håndteres en ufullstendig endringsmelding? En ufullstendig endringsmelding administreres ved at lokal administrator logger seg på og velger 'Endre kjemikalieinformasjon' på verktøymenyen. Den ufullstendige endringsmeldingen kan håndteres på flere måter:
1. Legg inn korrekt eller ytterligere informasjon slik at kjemikaliet kan identifiseres. Man kan ved fordel benytte feltet 'informasjon' til supplerende opplysninger. Endre deretter status tilbake til 'Endringsmelding'.
2. Ved å sette status til 'Dusing' , se beskrivelsen under.
3. Sett status til 'Statisk format'. se beskrivelsen under.
7 Hva er en 'Dusing'? Dette er et kjemikalie hvor sikkerhetsdatabladet ikke skal legges inn. Årsaken kan for eksempel være at kjemikaliet ikke er merkepliktig og at sikkerhetsdatablad ikke er utarbeidet. En dusing har informasjons-symbolet
8 Hva menes med et 'Statisk format'? Dette er et kjemikalie hvor informasjonen (sikkerhetsdatabladet) finnes som et dokument i Word, PDF, etc. (i motsetning til Sensor-formatet hvor informasjonen er registrert i en database og kan bearbeides videre) Det er ikke mulig å utføre risikoanalyser, skrive ut etiketter, informasjonsblad, etc. Et 'statisk format' er markert med utskrifts-symbolet
9 Hva menes med 'synkronisering' av stoffkartoteket? For at stoffkartoteket skal holdes oppdatert med de nyeste sikkerhetsdatabladene så gjennomføres ved faste intervaller det vi kaller for "synkronisering". Det betyr at datablader automatisk overføres fra vår "moder" database til stoffkartoteket når systemet oppdager eldre sikkerhetsdatablader eller endringsmeldinger. Alle disse oppdateringene vil være logget i aktivitetsloggen og kan spores.
10 Hvordan vi skal få tak i oppdateringer av sikkerhetsdatablader? Det er en utfordring å holde kartotekene med oppdatert informasjon. Det er hovedsaklig et spørsmål om interne rutiner, men selvfølgelig også et kostnadsspørsmål.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet med funksjoner som gjør det enklere å holde informasjonen i stoffkartotekene oppdatert. Et eksempel er revisjon og kvalitetskontroll av datablader hvor vi innhenter siste versjon av databladet fra leverandøren og utarbeider et nytt datablad fra bunnen av som vises sammen med orginaldatabladet.
Kjemikalieleverandøren er ansvarlig for at kundene mottar et oppdatert sikkerhetsdatablader på produktene, og det er kun dere som kunde som kan sikre dette gjennom innkjøpsavtalen.
I praksis kan dette løses ved at leverandøren sender databladet direkte til oss og vi legger databladet inn i stoffkartoteket, eller ved at leverandøren sender databladet direkte til kunden som selv legger det inn i stoffkartoteket.
Mange leverandørene har databladene tilgjengelig på internett, men fordi hverken kunden eller vi er tankelesere, må leverandøren sørge for å informere når ny eller oppdatert informasjon er tilgjengelig, og hvor denne kan hentes.
Databaser på internett (som ECO-online og Sensor-portalen) har gjort det enklere å distribuere datablader, men brorparten av databladene vil fremdeles være tilgjengelig andre steder.
Om man ønsker høy kvalitet og nytteverdi på stoffkartoteket så krever det at gode og praktiske rutiner innføres.
11 Hva skjer i stoffkartoteket når et kjemikalie slettes fra systemet? Ved sletting av kjemikalier fjernes ikke kjemikaliet ”fysisk” fra systemet, men legge i arkivet (historieboka). Dersom nødvendig kan alle kjemikalier i arkivet hentes frem igjen.
12 Hva skjer i eksponeringsloggen når et kjemikalie slettes fra systemet? Ved sletting av kjemikalier fjernes ikke kjemikaliet ”fysisk” fra systemet, men legges i arkivet (historieboka). Om et kjemikalie slettes fra systemet vil derfor arbeidsoperasjonen fremdeles bestå av de samme kjemikalier, inkludert de som ligger i historieboka.
Om arbeidsoperasjonen derimot revideres og nye kjemikalier for lokasjonen legges til, vil kjemikaliet som er slettet forsvinne fra arbeidsoperasjonen. I tidligere revisjoner av arbeidsoperasjonen vil kjemikaliet fremdeles inngå, og med riktig lokasjon.
13 Hva skjer med eksponeringsloggen dersom et kjemikalie slettes fra en lokasjon? For hver enkelt arbeidsoperasjon er det definert hvilke kjemikalier som inngår på den lokasjonen arbeidsoperasjonen gjelder for. Om et kjemikalie fjernes fra en lokasjon vil arbeidsoperasjonen fremdeles bestå av de samme kjemikalier selv om kjemikaliet ikke lenger finnes på lokasjonen. Om en arbeidsoperasjonen revideres og nye kjemikalier fra lokasjonen legges til, vil kjemikaliet som er fjernet fra lokasjonen forsvinne fra arbeidsoperasjonen. I tidligere revisjoner av arbeidsoperasjonen vil kjemikaliet fremdeles inngå, selv om kjemikaliet ikke lenger finnes på lokasjonen.
14 Hva skjer i eksponeringsloggen når et kjemikalie(datablad) erstatter et annet, for eksempel et med nyere dato? Når et kjemikalie (datablad) erstatter et annet, og det inngår i en arbeidsoperasjon, vil arbeidsoperasjonen automatisk oppdateres. Arbeidsoperasjonen gjenspeiler de kjemikalier som er registrert i stoffkartoteket på et gitt tidspunkt.
15 Hva skjer i eksponeringsloggen dersom man sletter en lokasjon? Det er ikke mulig å slette lokasjoner hvor det er registrert eksponeringslogg for en arbeidstager.
16 Hva skjer i eksponeringsloggen dersom superadministrator sletter en bruker?

 

Brukeren legges i historieboken i systemet.
17 Kan jeg lenke meg opp mot hvert enkelt datablad fra egen hjemmeside eller fra e-post jeg sender? Dersom du trykker denne lenken inne i Sensor-abonnent vil du se enkeltlenkene, og lenken til alle dine kjemikalier. Du kan klippe lenkene direkte fra denne siden og sende de som e-post til dine kunder.
18 Hvor finner jeg valget for å sende endringsmelding eller utføre andre endringer i stoffkartoteket? Funksjonen for å sende endringsmeldinger eller utføre andre endringer i stoffkartoteket er bare tilgjenglig etter å ha tastet inn administrator passordet som er tildelt. For å angi passordet trykker du valget "Administrere" som vises i menyen over lagerlisten. Administrator passordet er det samme som tidligere ble benyttet for å sende endringsmeldinger.
19 How do I put the same chemical in several locations? If you want to put the same chemical into several locations you must first retrieve the chemical so that its name is visible in the top of the screen. Then put the chemical in the desired location by selecting 'save chemical'

 

20 How do I remove a chemical from a location? Open the relevant location and select 'Remove from location' in the tools menu. The chemical will still be stored in the database and can later be retrieved to the location.

 

21 Hvordan endre informasjon for et kjemikalie? Du kan endre informasjon for et kjemikalie ved å velge "Endre kjemikalieinformasjon" fra verktøymenyen  i lagerstrukturen.

 

22 Hvordan opprette et lager på øverste nivå i lagerstrukturen? Når du skal opprette et lager på øverste nivå i lagerstrukturen trykker du valget "Opprett lager på øverste nivå". Vær oppmerksom på at dette valget vises når ingen lager er åpne. For å lukke alle åpne lager trykker du "lager" på hovedmenyen øverst på skjermen.

 

23 Hvordan opprette et underlager? Når du skal opprette et underlager må du først åpne et lager og deretter trykke menyvalget "Nytt lager".

 

24 Hva er historiearkivet, og hvor finner jeg det? Når du skal opprette et lager på øverste nivå i lagerstrukturen trykker du valget "Opprett lager på øverste nivå". Vær oppmerksom på at dette valget vises når ingen lager er åpne. For å lukke alle åpne lager trykker du "lager" på hovedmenyen øverst på skjermen.

 

 

 

User manual and documents (norwegian)

 

User manual for the exposion log (norwegian)