UFI (Unique Formula Identifier)

Hva er et UFI nummer?

UFI nummer eller unique formula identifier er et nytt identifikasjonsnummer som oppføres på sikkerhetsdatablad og fare-etikett. Hvert nummer er knyttet opp mot sammensetningen av stoffet, det er ikke en produktidentifikator i henold til CLP forskriften artikkel 18. Nummeret benyttes ved kontakt med giftinformasjonsentralen i forbindelse med ulykker og lignende.
Et UFI nummer er på 16 karakterer, for eksempel på denne formen: M8AN-AT4Q-WECA-DY4C

Hvilke produkter skal ha et UFI nummer?

Alle produkter som endrer sammensetning etter 1. januar 2021 må ha et UFI nummer, etter 2025 skal alle produkter ha et UFI nummer. Krav om UFI nummer gjelder produkter som har helse- eller fysiske farer, kravet gjelder ikke kjemikalier som kun er miljøfarlig. Du trenger ikke UFI nummer på produktet frem til 2025 dersom det er registrert i produktregisteret før januar 2021. Det vil si at produkter som har endret sammensetning etter 1. januar 2021 må ha et UFI nummer. Krav til UFI nummer gjelder produkter som leveres i emballasje, ikke i bulk.

Innsendelse av PCN (Poison Center Notification)

UFI nummer og sammensetningen til produktet sendes til ECHA / giftinformasjonssentralen gjennom en PCN (Poison Center Notification). I en PCN må det fylles ut sammensetning og fysikalske data som knyttes til UFI nummeret. For en hver endring av sammensetningen til produktet skal det sendes inn en ny PCN.

Sikkerhetsdatablad og etikett

UFI nummeret skal vises tydelig på fare-etiketten, gjerne i tilknytning til produkt- handelsnavn, etter teksten "UFI:" I sikkerhetsdatabladet skal UFI nummeret vises under punkt 1.1

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp med oppdatering av etikett og datablad med UFI nummer. For at vi skal kunne sende inn PCN for din virksomhet må du først registrere bruker hos ECHA.