Fakta om skerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie. Det ska göra det möjligt för användarna att ordna med nödvändiga åtgärder till skydd för människors hälsa och säkerheten på arbetsplatsen och till skydd för miljön.

Säkerhetsdatablad är avsedda både för de arbetstagare som handskas med kemikalier och för dem som ansvarar för säkerheten. Säkerhetsdatablad ska vara skrivna på svenska för produkter som överlåts till användare i Sverige. De ska tillhandahållas kostnadsfritt elektroniskt eller på papper senast vid första tillfället då produkten levereras. När uppdateringar av säkerhetsdatabladet görs ska detta meddelas alla mottagare till vilka produkten levererats under de senaste 12 månaderna.

 

16 obligatoriska avsnitt

Ett säkerhetsdatablad ska omfatta 16 avsnitt vars rubriker och ordningsföljd är obligatoriska. All information om produktens farliga egenskaper och hur användaren ska skydda sig och sin omgivning ska lämnas under respektive avsnitt.

 1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 2. Farliga egenskaper
 3. Sammansättning/Information om beståndsdelar
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

 

Produkter som inte är farliga

För blandningar som inte är klassificerade som farliga, men som ändå omfattas av krav på säkerhetsdatablad, gäller att de ska lämnas om yrkesmässiga användare begär det. Information om denna service ska stå på förpackningen: "Säkerhetsdatablad finns att rekvirera".

 

Produkter tillgängliga för konsumenter

Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter i detaljhandeln. Däremot ska en butik kunna lämna ut säkerhetsdatablad på begäran av en yrkesmässig användare.