Fakta om kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge. Miljødirektoratet drifter registeret, men alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

 

Deklarering av kjemikalier

Virksomheter eller private som produserer og/eller importerer kjemikalier i en mengde på 100 kg eller mer per år, av et kjemikalie som er fareklassifisert i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften, plikter å deklarere sine produkter i Produktregisteret. For biocider og produkter med mikroorganismer skal dette gjøres uansett mengde. Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge. Plikten til å deklarere til produktregisteret er en nasjonal bestemmelse.

 

Rapportering av årsmengde til produktregisteret

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder skal gjøres i Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering av kjemikalier.

Miljødirektoratet sender ut pålegg om rapportering i januar hvert år, til alle firma som har deklarert kjemikalier. Informasjon om årsmengder for året før skal sendes inn, og andre opplysninger oppdateres/bekreftes. Ved manglende overholdelse av svarfristen kan myndighetene ilegge tvangsmulkt jf. produktkontrolloven § 13.

 

Gi rettigheter til skjemaet "kjemikaliedeklarering" i AltInn

Om du ønsker at Sensor Chemcontrol AS hjelper ditt firma med kjemikaledeklarering må rettigheter først tildeles.
Rettigheter tildeles i AltInn på denne måten:

  1. Logg inn i AltInn.
  2. Trykk på symbolet oppe til høyre og velg innstillinger.
  3. Velg deretter "Andre med rettigheter til virksomheten".
  4. Velg "Legg til person eller virksomhet - ekstern virksomhet" og skriv inn org nummer 968944215
  5. Søk "kjemikaliedeklarering" og velg dette skjemaet