Sensor scenery

Fakta om kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge. Miljødirektoratet drifter registeret, men alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

 

Deklarering av kjemikalier

Virksomheter eller private som produserer og/eller importerer kjemikalier i en mengde på 100 kg eller mer per år, av et kjemikalie som er fareklassifisert i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften, plikter å deklarere sine produkter i Produktregisteret. For biocider og produkter med mikroorganismer skal dette gjøres uansett mengde. Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge. Plikten til å deklarere til produktregisteret er en nasjonal bestemmelse.

 

Rapportering av årsmengde til produktregisteret

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder skal gjøres i Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering av kjemikalier.

Miljødirektoratet sender ut pålegg om rapportering i januar hvert år, til alle firma som har deklarert kjemikalier. Informasjon om årsmengder for året før skal sendes inn, og andre opplysninger oppdateres/bekreftes. Ved manglende overholdelse av svarfristen kan myndighetene ilegge tvangsmulkt jf. produktkontrolloven § 13.

 

Få tilgang til Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

For å ta tjenesten «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret» i bruk må den som har rollen «Daglig leder», «Styrets leder», «Innehaver» eller «Kontaktperson i NUF» i Altinn/Brønnøysundregistrene gi tilgang til den/de som skal utføre oppgaven.

Delegering av rettigheter gjøres i Altinn under «Profil, roller og rettigheter» i menyen øverst i skjermbildet. Når du har fått tildelt riktige rettigheter (eller selv er «Daglig leder», «Styrets leder», «Innehaver» eller «Kontaktperson i NUF»), kan du gå inn i løsningen på følgende måte

  1. Klikk på «Skjema og tjenester» i menylinjen og velg «Alle skjema og tjenester» i nedtrekksmenyen.
  2. Velg «Alle tema» i Tema boksen og «Miljødirektoratet» i Tjenesteeier/etat boksen og oppdater listen. Velg «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret» i listen.
  3. Logg inn.
  4. Registrer virksomheten som bruker – send søknad.
  5. Når henvendelsen er registrert og behandlet av Miljødirektoratet vil du få tilgang til tjenesten og kan opprette nye deklarasjoner, endre på deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.