Fakta om stoffkartotek

Et stoffkartoteket er ditt selskaps elektroniske arkiv med sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i din bedrift. Kartoteket må også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer og helsefarlig biologisk materiale.

Stoffkartotek og arbeidsmiljøloven

Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek. Det er også slik at krav til stoffkartotek er forankret i §4-5 i Arbeidsmiljøloven. Kravet om stoffkartotek oppstår som en følge av at arbeidstakere kan bli eksponert for stoffer som kan medføre helsefare.

Hovedformålet med stoffkartoteket er å redusere risiko forbundet med bruk av kjemikalier og helseskadelige stoffer, både av hensyn til de ansattes helse og sikkerhet, og miljøet. Kunnskap om kjemikalier gjør det mulig å arbeide trygt og forebyggende, slik at risikoen for skader og negativ miljøpåvirkning reduseres. Stoffkartoteket må opprettes før farlige kjemikalier tas i bruk. Alt arbeid som medfører eksponering for farlige kjemikalier må ikke settes i gang før man har innhentet nødvendig informasjon om kjemikaliene (eller forurensninger) man kan bli utsatt for. Hvis uhellet er ute, er stoffkartoteket en viktig kilde til rask informasjon om hvordan skaden kan håndteres og begrenses.

 

Gjeldene lovverk for stoffkartotek

Krav til stoffkartotek er forankret i Arbeidsmiljøloven. I forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) står det i kapittel 2:

§ 2-1. Krav til stoffkartotek
Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i bedriften. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten.

 

Oppbygning og oppdatering av stoffkartoteket

Den viktigste basisen i et oppdatert stoffkartotek er korrekte informasjons- og sikkerhetsdatablader som skal følge med produktene fra leverandør. Rutinene må sikre at det er siste utgave av sikkerhetsdatabladene og/eller informasjonsbladene for alle stoffer som er i bruk i virksomheten. For å sikre dette må ansvaret være klarlagt. Det er lurt om en person eller enhet i bedriften får et koordinerende ansvar for innkjøp av alle kjemikalier, og sikre at informasjon i stoffkartoteket til enhver tid er oppdatert. Informasjonen i stoffkartoteket skal være på norsk, og generell informasjon bør være kortfattet og lett forståelig.

I henhold til REACH-forordning artikkel 31 om «krav til sikkerhetsdatablader» skal leverandøren ajourføre opplysningene når det foreligger vesentlig ny kunnskap. Den oppdaterte utgaven skal påføres «Revisjon: (dato)» og leveres gratis til alle som har mottatt helsefarlig stoffer i løpet av de foregående tolv månedene. Arbeidsgiveren bør etablere rutiner for regelmessig oppdatering eller ajourføring av stoffkartoteket som en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.

Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for kjemikalier som ikke lenger er i bruk, bør fjernes fra kartoteket. De utgåtte databladene bør arkiveres for seg selv, og oppbevares for ettertiden i tilfelle det senere blir oppdaget yrkesskader.

 

Bruke stoffkartoteket

Arbeidsgiver må bruke informasjonen til å kartlegge og vurdere risiko, sette i verk nødvendige vernetiltak eller utarbeide spesielle arbeidsinstrukser og etablere gode arbeidsrutiner. Informasjonen i sikkerhetsblad og informasjonsblad er retningsgivende for hvilke vernetiltak som må iverksettes på arbeidsplassen

I sikkerhetsdatabladet finner man opplysninger om de enkelte kjemikaliers sammensetning og helsefare, iboende egenskaper som fysiske og kjemiske egenskaper, stabilitet og reaktivitet, og toksikologiske opplysninger. Dette er informasjon som må brukes i vurderingen av risiko og hvilke tiltak som må iverksettes. Sikkerhetsdatablad inneholder spesifikk informasjon om tiltak ved håndtering og lagring av kjemikalier, tiltak ved utilsiktet utslipp av kjemikalier (søl), tiltak ved brann, og førstehjelpstiltak

Bedriftshelsetjenester kan bistå virksomheter med oppdatering av og bruk av stoffkartoteket, forståelse av opplysninger i sikkerhetsdatablader og eksponeringsscenarier, samt i opplæring i bruken av og innholdet i disse. Bedriftshelsetjenesten må ha tilgang til stoffkartoteket for å kunne bistå arbeidsgiver og arbeidstakere i dette arbeidet.

 

Tilgjengelighet

Stoffkartoteket må være lett tilgjengelig slik at arbeidstakere eller andre berørte til enhver tid har tilgang til informasjonen om de farlige kjemikalene de er i befatning med. Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for kjemikalier skal være lett tilgjengelig ved de aktuelle arbeidsplassene der de brukes, og der arbeidstakerne (kan) utsettes for disse.

Verneombud skal ha tilgang til all informasjon i kjemikaliearkivet, og det samme bør BHT-tjenesten ha for å bistå i arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten.

Elever og studenter som er i kontakt med kjemikalier og biologisk materiale i undervisning, skal ha tilgang til en skoles stoffkartotek.

 

Opplæring av ansatte

For at informasjonen i stoffkartoteket skal (kunne) brukes og forstås, må berørte arbeidstakere gis opplæring i stoffkartotekets hensikt, innhold og betydning. Opplæringen må sikre at de ansatte som arbeider med kjemikalier:
1) blir i stand til å finne de opplysninger de trenger i stoffkartoteket kjenner og forstår innholdet i det enkelt datablad og/eller informasjonsblad
2) bruker opplysningene (særlig informasjon om tiltak)