Sensor-chemdoc, verktøy for sikkerhetsdatablader

Et profesjonellt windowsbasert verktøy for utarbeidelse av sikkerhetsdatablader, klassifisering og merkning av kjemikalier, samt oversettelse og distribusjon av kjemikalie-relaterte dokumenter.

I tillegg til grunnmodulen består systemet av en rekke tilleggsmoduler som aktiveres etter behov. Abonnement og vedlikeholdsavtale (SVO-avtale) er obligatorisk ved kjøp og bruk av systemet. Dette sikrer at våre kunder alltid har et oppdatert system etter gjeldende lover og forskrifter.

1 Grunnmodul

8 Kundemodul

15 Språkmodul

2 KBU modulen - automatisk utfylling av tekstfelt

9 Passordmodul

16 Logomodul

3 Stoffliste

10 Produktdeklarasjon

17 OLF modul

4 Administrative normer

11 Rapportbibliotek

18 Word modul

5 Etikettmodul

12 Råvaremodul

19 PDF modul 

6 Verneblad-modul

13 Transportkort på norsk

20 Import-eksport

7 Klassifiseringsmodul

14 Transportkort andre språk

21 SVO-avtale

1 Grunnmodul

Inneholder funksjoner for utarbeidelse av sikkerhetsdatablader,  setningsbibliotek med blant annet risiko- og sikkerhetssetninger, adresseregister, utskriftsbehandler og funksjoner for import og eksport av datablader.

2 KBU modulen - automatisk utfylling av tekstfelt.

Modulen fyller automatisk ut de forskjellige felt i sikkerhetsdatabladet basert på ingredienser, fysiske og kjemiske opplysninger, produktets klassifisering og en dialog med brukeren.

3 Stoffliste leveres på norsk og alle format innen EU.

Hver stoffliste inneholder ca. 4500 myndighetsklassifiserte stoffer.

4 Administrative normer

Med denne modulen blir Norsk stoffliste utvidet med Administrative normer for forurensning i arbeids-atmosfæren".

5 Etikettmodul

Inneholder funksjon for utarbeidelse og utskrift av fare-etiketter for merking av emballasje.

6 Verneblad-modul

Modul for utskrift av verneblad som inneholder den viktigste informasjonen om et kjemikalie. Vernebladene blir skrevet ut i henhold til Arbeidstilsynets hefte "Veiledning til arbeidsmiljøloven, giftige og andre helsefarlige stoffer".

7 Klassifiseringsmodul

Beregner på bakgrunn av kjemikaliets ingredienser kjemikaliets risiko -og sikkerhets-setninger, helsefaremerking, miljømerking samt YL-tall og YL-gruppe. Modulen tar hensyn til stoffer som klassifiseres etter særskilte klassifiseringsgrenser.

8 Kundeinformasjonsmodul

Gir oversikt over hvilke kunder som har fått tilsendt et gitt sikkerhetsdatablad og dato for tilsendelsen.

9 Passord

Kan konfigureres slik at man sperres fra systemet uten riktig passord, eller slik at man uten riktig passord kun har lese- og utskriftstilgang.

10 Produktdeklarasjon

Modulen skriver ut deklarasjonsskjema til Produktregistret.

11 Rapportbibliotek

Modulen inneholder et utvalg av ferdige rapporter som brukes for å ta informasjon ut av systemet.

12 Råvaremodul

System for råvareberegning. Man definerer råvarer som består av rene stoffer eller andre råvarer. Ved klassifisering og utskrift splitter og summerer systemet automatisk de rene stoffene råvarene består, og man slipper den tidskrevende beregningen som må foretas for å klassifisere et produkt når innholdet i en råvare endres.

13 Transportuhellkort på norsk

Modul for utskrift av transportuhellkort ifølge krav fastsatt i "ADR-vegtransport av farlig gods".

14 Transportuhellkort, andre språk

Modul for utskrift av transportuhellkort på andre språk.

15 Språkmodul

Modul for oversettelse av sikkerhetsdatabladet til andre språk.

16 Logo

Viser brukerens logo på utskrifter fra systemet.

17 OLF (ordre – lager – fakturering)

Modulen kobler Sensor-chemdoc mot andre datasystemer. Sensor-chemdoc foretar utskrift av sikkerhetsdatablader og andre dokumenter automatisk.

18 Word modul

Brukes ved behov for å sende sikkerhetsdatablader, transportuhellkort, rapporter, etc. i Microsoft Word format.

19 PDF modul

Brukes ved behov for å sende sikkerhetsdatablader, transportuhellkort, rapporter, etc. i PDF format. (Inngår i grunnmodulen)

20 Import-eksport

Modulen for kommunikasjon mot andre kjemikaliesystemer.

21 SVO-avtale

Årlig support-, vedlikeholds- og oppdateringsavtale. Gir deg rett til fri telefonsupport og ny versjon tilsendt minst 1 gang per år eller ved endrede myndighetskrav. SVO-avtalen er obligatorisk, ta kontakt med oss for mer informasjon.