Sensor scenery

Sensor-abonnent stoffkartotek

Sensor-abonnent er et elektronisk stoffkartotek med sikkerhetsdatablader, fare-etiketter og andre dokumenter for bedriftens kjemikalier. Bedriften får tilgang sitt eget stoffkartotek på internett som inneholder de kjemikalier som benyttes i virksomheten. Sensor-chemcontrol har i samarbeid med kjemikere, yrkeshygienisk og yrkesmedisinsk ekspertise utviklet et system for risikoanalyser som en integrert del i stoffkartoteket. For generell informasjon om stoffkartotek, trykk her

 

Sensor-abonnent har følgende hovedfunksjoner:

 • Risikoanalyse
 • Opplæring
 • Enkelt, avansert og eksternt søk
 • Filtrering på faretype
 • Import- og revisjonsfunksjoner
 • Aktivitetslogg med varsling
 • Automatisk risikoindikasjon i 5 nivå
 • Administrator- og brukerregister med tilgangskontroll
 • Eksponeringslogg
 • Dokumenthåndtering
 • Rapportbibliotek
 • Historearkiv
 • Tilleggsmodul for fareklassifisering og utarbeidelse av sikkerhetsdatablader

Risikoanalyser

Kartlegging av farer og risiko forbundet med håndtering av kjemikalier er en viktig oppgave i et stoffkartotek. I Sensor-abonnent har risikoanalyser en sentral rolle og er lett tilgjengelig for alle arbeidstagere som håndterer farlige kjemikalier.
Etter en analyse av hvordan kjemikaliet håndteres på arbeidsplassen kan bedriften iverksette tiltak for riktig håndtering av kjemikaliet.
Risikoanalyser utarbeides ved at brukere med relevant kompetanse gjennomgår en trinnvis dialog med systemet og velger svaralternativer. Dette er informasjon fra den spesifikke arbeidsplass om eksponering, verneutstyr, lagringsforhold, utslipp, avfallshåndtering og varslingsrutiner.
Informasjon fra arbeidsplassen kombineres med kjemikaliets iboende fare (risikoindikasjon) og resultatet vises i risikomatriser for arbeidsmiljø, ytre miljø og brann og eksplosjon.

Iboende fare defineres automatisk i systemet og er basert på kjemikaliets fareklassifisering. Resultatet fra risikoanalysen dokumenteres i en analyserapport som viser grunnlaget for beregning av analyseresultatet (dialogen med brukeren og beregnet risikoindikasjon).
Analyserapporten viser verneutstyr og eventuelle tiltak kjemikalieleverandøren anbefaler for bruk og håndtering av kjemikaliet, og viser om kjemikaliet håndteres som forutsatt av leverandøren og om riktig vernetiltak er iverksatt.

Risikoanalysemodulen gir bedriften et verktøy som reduserer faren for helseskader ved bruk av kjemikalier, og gjør at stoffkartoteket blir mer enn bare en elektronisk perm.

Det er ingen ekstra kostnader ved utarbeidelse av risikoanalyser og det er ingen begrensninger i antall risikoanalyser som kan foretas.Opplæring

Opplæring består primært av videofilmer som finnes under hjelp i systemet, men om ønskelig holder vi også 'on-site' opplæring i stoffkartotek, kjemikalieregelverk og sikkerhetsdatablader. Trykk på youtube symbolet under for å se video-introduksjon til systemet.


Risikoindikasjon

For hvert kjemikalie vises risikoindikasjon (iboende farlige egenskaper) ved hjelp av varseltriangler i nivå 1-5. Risikoindikasjon genereres automatisk basert på fareklassifiseringen til kjemikaliet og gjør det enkelt å fokusere på de kjemikalier som utgjør en spesiell risiko for arbeidstager, brann- og eksplosjonsfare, eller ytre miljø.
Søkefunksjoner

Stoffkartoteket har enkle og avanserte søkefunksjoner for alle relevante kriterier i stoffkartoteket. Med den avanserte søkefunksjonen 'utvidet søk' kan brukeren søke frem kjemikaler som inneholder beststemte stoffer, cas nummer, synonymer, bruksområder etc. Det er også mulig å angi et filter for kjemikaliets faretype slik at systemet utelukkende viser for eksempel allergifremkallende eller kreftfremkallende kjemikalier.Rapportbibliotek

Sensor-abonnent inneholder et rapportbibliotek med relevante rapporter. Dette er for eksempel rapporter som viser kjemikalier med stoffer på ECHA sin prioritets- og forbudsliste, Miljødirektorats OBS liste, utførte risikoanalyser, risikoindikasjon med faretype og faregrad, sikkerhetsdatablader sortert på revisjonsdato, lokasjoner, etc.Eksponeringslogg

Sensor-abonnent inneholder en eksponeringslogg som gir oversikt over hvilke kjemikalier en arbeidstaker eksponeres for på arbeidsplassen. Eksponeringsloggen gir en oversikt over hvilket verneutstyr som er benyttet, og en indikasjon på om dette gir et akseptabelt eksponeringsnivå. Det er i første rekke kreft- , arvestoff- og reproduksjonsskadelige kjemikalier som registreres, men det er ingen systembegrensninger på hvilke kjemikaler som logges, dette bestemmes av de kjemikalier som er definert i de ulike arbeidsoperasjoner registrert i systemet.Back up og historikk

På forespøresel kan brukere av Sensor-abonnent få tilsendt en CD som back up. Den inneholder all historikk vedrørende stoffkartoteket (historiearkivet), også sikkerhetsdatablader på kjemikalier som har blitt fjernet fra brukerens virksomhet
Trykk her for å se video-introduksjon til systemet.