UFI (Unique Formula Identifier)

UFI nummer eller UFI kode (unique formula identifier) er et nytt identifikasjonsnummer som oppføres på sikkerhetsdatablad og fare-etikett. Hvert nummer er knyttet opp mot sammensetningen av stoffet, det er ikke en produktidentifikator i henold til CLP forskriften artikkel 18. Nummeret benyttes ved kontakt med giftinformasjonsenralen i forbindelse med ulykker og lignende.
Et UFI nummer er på 16 karakterer, for eksempel på denne formen: M8AN-AT4Q-WECA-DY4C

PCN - Poison Centre Notification

Norske leverandører av kjemikaler skal sende opplysninger om stoffblandinger klassifisert med helsefare eller fysisk fare til den europeiske giftsentral-databasen – Poison Centre Notification database (PCN), som beskrevet i CLP forskriften, artikkel 45 og vedlegg VIII.

Hvilke produkter skal ha et UFI kode?

Alle produkter som endrer sammensetning etter 1. januar 2021 må ha et UFI nummer, etter 2025 skal alle produkter ha et UFI nummer. Krav om UFI nummer gjelder produkter som har helse- eller fysiske farer, kravet gjelder ikke kjemikalier som kun er miljøfarlig eller som kun har EUH faresetninger. Du trenger ikke UFI nummer på produktet frem til 2025 dersom det er registrert i produktregisteret før januar 2021. Det vil si at produkter som har endret sammensetning etter 1. januar 2021 må ha et UFI nummer. Krav til UFI nummer gjelder produkter som leveres i emballasje, ikke i bulk. Det er ikke UFI kode på kosmetiske og farmasøytiske produkter, de er regulert av egne forskrifter.

Hvem behøver UFI kode?

Er du produsent av et produkt behøver du UFI-kode på nye produkter eller produkter som har endret sammensetning etter 1. Januar 2021. Det skal sendes inn en PCN som beskriver sammensetning med en nøyaktighet som beskrevet på denne siden

Er du distributør av et produkt innenfor EU, kan du benytte produsentens UFI kode dersom denne er registrert i det landet produktet skal plasseres på markedet. Hvis det ikke er ønskelig å benytte produsentens UFI kode kan man opprette en ny UFI kode ved å sende inn en "MiM PCN", hvor sammensetning blir angitt ved å referere til produsentens UFI kode.

Importerer du et produkt utenfor EU er du ansvarlig for at produktet har en UFI kode før det plasseres på markedet. Om produsentent av produktet ikke allerede har en UFI kode kan det være vanskelig å sende PCN siden du ikke kjenner til sammensetningen i nøyaktigheten beskrevet her. Da bør produsenten oppfordres til å sende inn en PCN slik at distributøren kan referere UFI-koden i sin egen MiM PCN.

Datagrunnlag for distributører av et produkt:

Produsentens UFI-kode
Emballasje materialle og størrelse
Sikkerhetsdatablad på språket der produktet distribueres

Datagrunnlag for produsenter av er produkt:

Sammensetningen av stoffet med en nøyaktighet som beskrevet her
sikkerhetsdatablad på produktet
Emballasje materialle og størrelse

Innsendelse av PCN (Poison Center Notification)

UFI kode og sammensetningen til produktet sendes til ECHA / giftinformasjonssentralen gjennom en PCN (Poison Center Notification). I en PCN må det fylles ut sammensetning og fysikalske data som knyttes til UFI nummeret. For en hver endring av sammensetningen til produktet skal det sendes inn en ny PCN. Dersom man kun endrer navnet på et produkt så brukes samme UFI nummer som tidligere, men man må sende inn ny PCN med det nye produktnavnet. Med kan derfor ha et produkt som makedsføres under forskjellige navn, med identisk sammensetning og UFI nummer.

Sikkerhetsdatablad og etikett

UFI koden skal vises tydelig på fare-etiketten, gjerne i tilknytning til produkt- handelsnavn, etter teksten "UFI:" I sikkerhetsdatabladet skal UFI nummeret vises under punkt 1.1

Registrere bruker

For at vi skal kunne sende inn PCN for din virksomhet må du først registrere bruker hos ECHA. Fyll også ut legal entity samt hemmelig spørsmål. Når du har en bruker, ta kontakt med oss og bestill PCN innsendelse.

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge. Miljødirektoratet drifter registeret, men alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

Deklarering av kjemikalier

Virksomheter eller private som produserer og/eller importerer kjemikalier i en mengde på 100 kg eller mer per år, av et kjemikalie som er fareklassifisert i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften, plikter å deklarere sine produkter i Produktregisteret. For biocider og produkter med mikroorganismer skal dette gjøres uansett mengde. Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge. Plikten til å deklarere til produktregisteret er en nasjonal bestemmelse.

Rapportering av årsmengde til produktregisteret

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder skal gjøres i Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering av kjemikalier.

Miljødirektoratet sender ut pålegg om rapportering i januar hvert år, til alle firma som har deklarert kjemikalier. Informasjon om årsmengder for året før skal sendes inn, og andre opplysninger oppdateres/bekreftes. Ved manglende overholdelse av svarfristen kan myndighetene ilegge tvangsmulkt jf. produktkontrolloven § 13.

Gi rettigheter til skjemaet "kjemikaliedeklarering" i AltInn

Om du ønsker at Sensor Chemcontrol AS hjelper ditt firma med kjemikaledeklarering må rettigheter først tildeles.
Rettigheter tildeles i AltInn på denne måten:

  1. Logg inn i AltInn.
  2. Trykk på symbolet oppe til høyre og velg innstillinger.
  3. Velg deretter "Andre med rettigheter til virksomheten".
  4. Velg "Legg til person eller virksomhet - ekstern virksomhet" og skriv inn org nummer 968944215
  5. Søk "kjemikaliedeklarering" og velg dette skjemaet