Sensor-chemdoc, ditt verktyg för säkerhetsdatablad

Ett professionellt Windows-baserat verktyg för sammanställning, klassificering, märkning, översättning och distribution av säkerhetsdatablad.

Systemet består av ett antal moduler som aktiveras enligt användarens krav. En prenumeration och underhåll överenskommelse (SVO-avtal) rekommenderas starkt eftersom detta säkerställer att systemet regelbundet uppdateras enligt lagar och förordningar.

1 Huvudmodul

8 Kundinformationsmodul

15 Flerspråkig modul

2 KBU-modul - Criteria Based Compilation

9 Lösenordsmodul

16 Logo och profilmodul

3 Ämnesbibliotek

10 Produktdeklaration

17 OLF-modul (order - lager - faktura)

4 Gränsvärden

11 Rapportbibliotek

18 Word utskriftsmodul

5 Märkningsmodul

12 Råmaterialmodul

19 PDF-utskriftsmodul

6 Informationsbladsmodul

13 ADR transportplattor

20 Import-export-modul

7 CLP klassificeringsmodul

14 transportkort, andra språk

21 Stöd och abonnemangsavtal

1 Huvudmodul

Innehåller funktioner för sammanställning av MSDS, 3000+ fraser bibliotek inklusive risk- och säkerhetsfraser, adressbok, schemaplanläggare för massutskrift, funktioner för import och export av MSDS i propiotär Sensor-format

2 KBU-modul - Kriterierbaserad kompilering

Denna modul laddar automatiskt texter i de flesta fälten i MSDS, och sparar användaren mycket arbete. Inmatningen för modulen är baserad på ingredienser, fysikaliska och kemiska egenskaper, produkt klassificering och användardialog. Modulen fungerar sömlöst med klassificeringsmodul, vilket resulterar i högkvalitativa MSDS på kort tid.

3 Ämnesbibliotek finns tillgängliga för de flesta EU-länderna.

Systemet kan installeras med språkspecifika ämnesbibliotek.

4 Standardiserade gränsvärden

Med denna modul utvidgas listan över ämnen med gränsvärden för förorening i arbetsatmosfären.

5 Märkningsmodul

Innehåller funktion för förberedelse och utskrift av standardiserade etiketter för förpackning.

6 Informationsbladsmodul

Ett informationsblad är ett minimerat utskrift av SDS som endast innehåller den viktigaste informationen. Informationsbladet överensstämmer med norska Arbetsinspektionens häfte "Riktlinjer för arbetsmiljön Lag, giftiga och andra farliga ämnen ".

7 Klassificeringsmodul

Beräknar CLP-klassificeringen, risken och säkerheten utifrån kemikaliens ingredienser fraser och EUH-tilläggsriskfraser. Modulen tar hänsyn till ämnen som klassificeras enligt specifika klassificeringsgränser.

8 Kundinformationsmodul

Ger en översikt över vilka kunder som har fått en viss säkerhetsinformation blad och datumet det skickades.

9 Lösenordsmodul

Konfigureras för att antingen ge användare utan lösenpassad åtkomst eller ingen åtkomst.

10 Produktdeklaration

Modulen skriver ut produktdeklarationsformuläret till produktregistret.

11 Rapport bibliotek

Modulen innehåller ett urval av färdiga rapporter som används för att extrahera information från systemet.

12 Råmaterialmodul

System för råmaterialberäkningar. Du definierar råvaror som består av rena ämnen eller andra råmaterial. Modulen delar upp och sammanfattar de rena ämnena i råmaterial och eliminerar den tidskrävande calculationa när du klassificerar en produktet.

13 ADR transportkort

Modul för utskrift av transportkort enligt kraven fastställd i "ADR-vägtransport av farligt gods".

14 Transportkort, andra språk

Modul för utskrift av olyckskort för transport på andra språk.

15 Språkmodul

Modul för att översätta säkerhetsdatabladet till andra språk.

16 Logo och profilmodul

Visar användarens logotyp på utskrifter, och gör det möjligt att anpassa färger och layout enligt din företags profil.

17 OLF (order - lager - fakturering)

Modulen kopplar Sensor-Chemdoc till andra datorsystem. Sensor-chemdoc automatiskt skriver ut eller skickar e-post med säkerhetsdatablad och relaterade dokument.

18 Word utskriftsmodul

När användaren behöver skapa säkerhetsdatablad, transportkort, rapporter etc. i Microsoft Word-format.

19 PDF utskrift modul

När användaren behöver göra säkerhetsdatablad, transportkort, rapporter etc. i PDF-format. (Ingår i huvudmodulen)

20 Import-export-modul

Modulen för kommunikation med andra kemiska system.

21 SVO-avtal

Årligt support-, underhålls- och uppdateringsavtal. Gratis telefonstöd och nya versioner minst en gång per år. Kontakta oss för mer information om SVO supportavtal.