Sensor-abonnent - Funksjonsbeskrivelse

Sensor-abonnent er et elektronisk stoffkartotek med sikkerhetsdatablader, fare-etiketter og andre dokumenter for bedriftens kjemikalier. Bedriften får tilgang sitt eget stoffkartotek på internett som inneholder de kjemikalier som benyttes i virksomheten. Sensor-chemcontrol har i samarbeid med kjemikere, yrkeshygienisk og yrkesmedisinsk ekspertise utviklet et system for risikoanalyser som en integrert del i stoffkartoteket. For generell informasjon om stoffkartotek, trykk her

Demo

For at du skal få et inntrykk av Sensor-abonnent kan du benytte brukernavnet "demo" og passordet "sokrates" på logg inn fanene oppe til høyre. Om du vil prøve administratormodulen ta kontakt og vi sender deg nødvendige passord og brukernavn.
Vi tilbyr også kostnadsfri og 100% uforpliktende gjennomgang med skjermdeling, ring oss og avtal tidspunkt.

Sensor-abonnent har følgende hovedfunksjoner:

 • Risikoanalyse
 • Automatisk risikoindikasjon i 5 nivå
 • Enkelt, avansert og eksternt søk
 • Filtrering på faretype
 • Aktivitetslogg med varsling
 • Administrator- og brukerregister med tilgangskontroll
 • Eksponeringslogg
 • Dokumenthåndtering
 • Rapportbibliotek
 • Historearkiv
 • Import- og revisjonsfunksjoner
 • Tilleggsmodul for fareklassifisering og utarbeidelse av sikkerhetsdatablader
 • Sensor-chemstore - stoffkartotek på mobil
 • Back up og historikk
 • Opplæring
 • Betingelser og avtale

Risikoanalyser

Kartlegging av farer og risiko forbundet med håndtering av kjemikalier er en vesentlig oppgave i stoffkartoteket. I Sensor-abonnent har risikoanalyser en sentral rolle og er lett tilgjengelig for alle arbeidstagere som håndterer farlige kjemikalier.
Etter en analyse av hvordan kjemikaliet håndteres på arbeidsplassen kan bedriften iverksette tiltak for riktig håndtering av kjemikaliet.
Risikoanalyser utarbeides ved at brukere med relevant kompetanse gjennomgår en trinnvis dialog med systemet og velger diverse alternativer. Dette er informasjon fra den spesifikke arbeidsplass om eksponering, verneutstyr, lagringsforhold, utslipp, avfallshåndtering og varslingsrutiner.
Informasjon fra arbeidsplassen kombineres med kjemikaliets iboende farer (risikoindikasjon) og resultatet vises i risikomatriser for arbeidsmiljø, ytre miljø og brann og eksplosjon.

Iboende riskiko defineres automatisk i systemet og er basert på kjemikaliets fareklassifisering, dvs fare-setningene som finnes i sikkerhetsdatabladet. Resultatet fra risikoanalysen dokumenteres i en analyserapport som viser grunnlaget for beregning av analyseresultatet (dialogen med brukeren og beregnet risikoindikasjon).
Analyserapporten viser verneutstyr og de tiltak kjemikalieleverandøren anbefaler for bruk og håndtering av kjemikaliet, og viser om kjemikaliet håndteres som forutsatt av leverandøren og om riktig vernetiltak er iverksatt.

Risikoanalysemodulen gir bedriften et verktøy som reduserer faren for helseskader ved bruk av kjemikaliet, og gjør at stoffkartoteket blir mer enn en elektronisk perm.

Det er ingen ekstra kostnader ved utarbeidelse av risikoanalyser og det er ingen begrensninger i antall risikoanalyser som kan foretas.

Risikoindikasjon

For hvert kjemikalie vises risikoindikasjon (iboende farlige egenskaper) ved hjelp av varseltriangler i nivå 1 - 5. Risikoindikasjon genereres automatisk basert på faresetningene som er tildelt kjemikaliet, og gjør det enkelt å fokusere på de kjemikalier som utgjør en spesiell risiko for arbeidstager, brann- og eksplosjon, eller ytre miljø.

Søkefunksjoner

Stoffkartoteket har enkle og avanserte søkefunksjoner for alle relevante kriterier i stoffkartoteket. Med den avanserte søkefunksjonen 'utvidet søk' kan brukeren søke frem kjemikaler som inneholder beststemte stoffer, cas nummer, synonymer, bruksområder etc. Det er også mulig å angi et filter for kjemikaliets faretype slik at systemet utelukkende viser for eksempel allergifremkallende eller kreftfremkallende kjemikalier.
Det finnes et eksternt søk som leter etter sikkerhetsdatablader på internett. Dette søket ligger utenfor vår kontroll, men er den enkleste metoden for å hente informasjon inn i systemet.

Filtrering på faretyper

Stoffkartoteket inneholder en filterfunksjon hvor man på en enkel måte kan filtere frem kjemikalier med en eller flere faretyper. Systemet baserer seg på de fare-setningen hvert enkelt kjemikalie er tildelt og kan vise kjemikaler som er kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige, mutagene, etsende, irriterende etc.

Aktivitetslogg

Aktivitetsloggen er som det fremgår av navnet en logg, eller historikk, over viktige endringer i registrerte data i stoffkartoteket. Viktige aktiviteter lagres automatisk sammen med tidspunkt, og hvem som utfører aktiviteten. Følgende aktiviteter logges:
- Flytting av et kjemikalie til historiearkivet.
- Hente tilbake et kjemikalie fra historiearkivet.
- Oppdatering av et kjemikalie ved import.
- Flytte et kjemikalie til lokasjon (ikke e-post for denne aktiviteten)
- Slette et kjemikalie fra en lokasjon (ikke e-post for denne aktiviteten)
- Opprettelse av et nytt kjemikalie (datablad)
- Import uten å erstatte.
- Opprette lokasjon.
- Slette lokasjon.
- Endring av kjemikalietype (ikke e-post for denne aktiviteten)
- Administrator har logget seg inn (ikke e-post for denne aktiviteten)
Samtidig som en aktivitet skrives til aktivitetsloggen, vil systemet automatisk sende en e-post til de administratorer som er berørt av aktiviteten.

Administrator- og brukerregister med tilgangskontroll

Systemet har administratorer (systemadministrator og lokal adminisatrator) i 2 nivå, og i tillegg register for brukere av eksponeringsloggen. Systemadministratorer har rettigheter til aktiviteter/endringer for alle lokasjoner, lokale administratorer har rettigheter til aktiviteter/endringer på tildelte lokasjoner. Når endringer utføres i stoffkartoteket vil systemet automatisk sende e-post til administratorer som er berørt av aktiviteten.

Eksponeringslogg

Sensor-abonnent inneholder en eksponeringslogg som gir oversikt over hvilke kjemikalier en arbeidstaker eksponeres for på arbeidsplassen. Eksponeringsloggen gir en oversikt over hvilket verneutstyr som er benyttet, og en indikasjon på om dette gir et akseptabelt eksponeringsnivå. Det er i første rekke kreft- , arvestoff- og reproduksjonsskadelige kjemikalier som registreres, men det er ingen systembegrensninger på hvilke kjemikaler som logges, dette bestemmes av de kjemikalier som er definert i de ulike arbeidsoperasjoner registrert i systemet.

Dokumenthåndtering

Dokumenter i diverse standatdformat kan importeres og knyttes sammen med hvert enkelt kjemikalie i systemet. Dette kan for eksempel være tekniske dokumenter, bruksanvisinger, symboler, etc, som dermed blir lett tilgjengelig i systemet. I tillegg er det mulig å importere 'lokale dokumenter' som kun vises når for kjemikalier på bestemte lokasjoner.

Rapportbibliotek

Sensor-abonnent inneholder et rapportbibliotek med relevante rapporter. Dette er for eksempel rapporter som viser kjemikalier med stoffer på ECHA sin prioritets- og forbudsliste, Miljødirektorats OBS liste, utførte risikoanalyser, risikoindikasjon med faretype og faregrad, sikkerhetsdatablader sortert på revisjonsdato, lokasjoner, etc. Systemet utvides med nye rapporter etter behov. Rapporter finnes i både pdf og xls format (regneark) for videre bearbeidelse.

Historiearkiv

I systemet finnes et historiearkiv hvor man kan hente frem sikkerhetsdatablader, riskoanalyser og eldre dokumenter som er erstattet i systemet.Import- og revisjonsfunksjoner

Sensor-abonnet har funksjoner for import av sikkerhetsdatablader direkte fra hard disk, eller fra den integrerte søkefunksjonen 'eksternt søk'. Importformatet er enten i form av filer i pdf/word format, eller fra kjemikaliersystemet Sensor-chemdoc (.sen format). Med systemet Sensor-chemdoc kan man selv uterbeide/oversette sikkerhetsdatablader etter behov. Fordelen med å importere direkte fra disk i pdf/word format er at man på en enkel måte kan legge inn sikkerhetsdatablader som mottas fra leverandører eller som finnes på internett, uten at de først er lest inn i en database i systemet.
Sikkerhetsdatablader som finnes i søkefunksjonen 'eksternt søk' kan importeres direkte inn i systemet. Her finnes tusenvis av sikkerhetsdatablader og er den enkleste måten å bygge opp stoffkartoteket på.

Tilleggsmodul for fareklassifisering og utarbeidelse av sikkerhetsdatablader

For kunder som utarbeider eller oversetter sikkerhetsdatablader som skal inn i stoffkartoteket inkluderes programmet Sensor-chemdoc i en-bruker versjon.

Sensor-chemstore - stoffkartotek på mobil

Sensor-chemstore er vårt web baserte stoffkartoteket Sensor-abonnent tilpassed mobile enheter. Med Sensor-chemstore har du enkel tilgang til ditt stoffkartotek på mobiltelefon eller nettbrett selv når du ikke er i nærheten av en datamaskin. Du logger deg inn i Sensor-chemstore med det samme brukernavn og passord som i Sensor-abonnent. Sensor-chemstore er til fri benyttelse for våre kunder

Back up og historikk

På forespøresel vil kunden bli tilsendt en CD som back up. Den inneholder all historikk vedrørende stoffkartoteket (historiearkivet), også sikkerhetsdatablader på kjemikalier som har blitt fjernet fra virksomheten.

Opplæring

Opplæring består primært av videofilmer som finnes under hjelp i systemet, men om ønskelig holder vi også 'on-site' opplæring i stoffkartotek, kjemikalieregelverk og innføring i sikkerhetsdatablader. Trykk på youtube symbolet under for å se video-introduksjon til systemet.

Trykk her for å se video-introduksjon til systemet.


Betingelser og avtale

Avtale om bruk av Sensor-abonnent er basert på ett årig kontrakt som fornyes automatisk om den ikke sier opp før avtale utløper. Ooppsigelsesfristen som er på 3 måneder. Forslag til standard-avtale finnes på denne linken