Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader

Relevant for bestilling

Datagrunnlag

( 1 ) For å utarbeide et sikkerhetsdatablad må vi vite hvilke merkepliktige (farlige) ingredienser som inngår i produktet. De merkepliktige ingrediensene identifiseres ved hjelp av CAS nummer, EC nummer eller index nummer. Du kan finne alle merkepliktige ingredienser i databasen CL inventory tilhörende ECHA (European Chemical Agency).
( 2 ) Informasjon om hvordan produktet brukes eller hvilken funksjon produktet har.
( 3 ) Kjente kjemiske egenskaper, som for eksempel farge, lukt, form, pH verdi, egenvekt, etc.
( 4 ) Eventuelt teknisk datablad.

Bestille

Her finner du priser for utarbeidelse av sikkerhetsdatablader og vår brosjyre. For å bestille datablader kan dere ringe oss på telefon (+47 32 77 06 60), sende epost til helpdesk@sensor.as eller du kan bruke vår online bestilling Sensor Express.

Online bestilling

Order SDS online    Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad med prisgaranti. Pris kr 1950,- Trykk her for online bestilling.

Farger og firmaprofil

Om ønskelig tilpasser vi fargene i sikkerhetsdatabladene til bedriftens firmaprofil. Vårt forslag er normalt i henhold til bedriftens hjemmeside på internett, men kunden kan selv bestemme ønsket fargevalg. Se eksempel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Flere språk

Vi utarbeider pr. i dag sikkerhetsdatablader på norsk, svensk, dansk, spansk og engelsk. Ta kontakt med oss for spørsmål om andre språk.

Logo og kvalitetssertifikat

Om ønskelig plasserer vi firmalogo, og eventuell bedriftens kvalitetsgodkjenning (for eksempel logo for ISO sertifisering) på sikkerhetsdatabladet.

Distribusjon av sikkerhetsdatablader til Sensor-portalen

Sikkerhetsdatabladet distribueres automatisk til Sensor-portalen når dette er ferdig utarbeidet.
For å se sikkerhetsdatablader i Sensor-portalen trykk her.

Utforming og regelverk

Vi utarbeider sikkerhetsdatablader i henhold til gjeldende norsk og europeisk regelverk, omtalt som CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) og REACH bilag II. CLP er den europeiske tilpasningen til GHS (Globally Harmonized System for classification and labelling of chemicals) utarbeidet av FN. Målsetningen er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge de samme reglene over hele verden.

Om våre datablader

Vårt verktøy

For utarbeidelse av sikkerhetsdatablader bruker vi vårt egenutviklede system Sensor-chemdoc. Systemet er kontinuerlig utviklet siden 1994 og gjeldende CLP og REACH regelverk er innbakt i systemet.
I systemet finnes blant annet klassifiseringsverktøy, automatisk setningsforslag, bibliotek med standardsetninger, oversettelsesfunksjoner, online kobling mot ECHA databasen, mv. Med disse funksjonene jobber vi effektivt, og er meget konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringstid.

Kobling mot ECHA databasen og klassifisering

For å kunne bestemme riktig klassifisering på produktet er det helt nødvendig at riktig informasjon om komponentene innhentes. Vårt system har online kobling mot ECHA databasen  (The European Chemicals Agency) over harmoniserte kjemiske stoffer slik at riktig klassifisering kan bestemmes.

Dokumentasjon og sporbarhet

Ved utarbeidelse av sikkerhetsdatablader er det viktig å kunne dokumentere informasjon og de informasjonskilder som er benyttet. Dette fordi klassifiseringen av kjemikaliet og sikkerhetsdatabladets innhold skal kunne etterprøves.
Datagrunnlaget (dokumentene) vi benytter under utarbeidelsen av sikkerhetsdatabladet er lagret i vårt system, og kan hentes frem i ettertid. Om din bedrift benytter Sensor-chemdoc er datagrunnlaget alltid tilgjengelig.

Kompabilitet med andre kjemikaliesystemer

I REACH bilag II defineres minimumskrav til hvilke felt som skal finnes på sikkerhetsdatabladet, og hvordan disse skal navngis og nummereres. Layoutmessig er vårt sikkerhetsdatablad kompatibelt med alle oppdaterte systemer på markedet.
Vi leverer sikkerhetsdatablader i Adobe PDF format, og i vårt eget ´Sensor-format´. Adobe PDF benyttes av de fleste kjemikalisystemer.
Våre sikkerhetsdatablader kan således importeres inn i systemer som CHESS og ECO-online.
Sensor-formatet benyttes for datautveksling mellom brukere av vårt kjemikaliesystem Sensor-chemdoc og vårt web baserte stoffkartotek Sensor-abonnent. Ved leveranse i Sensor-format inngår alle dokumenter benyttet som datagrunnlag for sikkerhetsdatabladet.

Sensor-pluss rabatt og oppfølgingsavtale

Sensor-pluss er en kostnadsfri rabatt og samarbeidsavtale som ivaretar kundens behov for at sikkerhetsdatablader og faremerking til enhver tid tilfredstiller gjeldende regelverk og myndighetskrav. Avtalen gir 10% rabatt ved utarbeidelse av nye sikkerhetsdatablader. Avtalen innebærer at Sensor Chemcontrol AS foretar en periodisk gjennomgang av sikkerhetsdatabladene med hensyn på endringer i myndighetskrav, og informerer kunden når et nytt sikkerhetsdatablad bør utarbeides.
Ved en eventuell myndighetskontroll viser Sensor-pluss avtalen at bedriften har etablert rutiner for periodisk gjennomgang av sine sikkerhetsdatablader. Vår målsetning er at selv den mest kritiske gjennomgang ikke finner innvendinger på de sikkerhetsdatablader vi utarbeider. Dette er en stor utfordring i et meget komplisert og detaljert regelverk.
Avtalen er kostnadsfri, vi fakturer kun arbeid som er bestillt av kunden. Trykk her for å se Sensor-pluss avtalen og hvilke fordeler dette gir din bedrift. Ta kontakt med oss på datablad@sensor.as om du ønsker å inngå en Sensor-pluss avtale.